Indholdsfortegnesle

 1. Nobivac BbPi
 2. Nobivac DHP Live Vet.
 3. Nobivac DHPPi Vet.
 4. Nobivac DHPPi+L Vet.
 5. Nobivac DP PLUS
 6. Nobivac Ducat
 7. Nobivac L4
 8. Nobivac Myxo-RHD PLUS
 9. Nobivac Pi Vet.
 10. Nobivac Rabies Vet.
 11. Nobivac Respira Bb Vet.
 12. Nobivac Tricat Trio

Nobivac BbPi

Nobivac BbPi: Lyofilisat og solvens, suspension til nasal administration til hunde. Indehaver af markedsføringstilladelsen: Intervet International B.V., Boxmeer, Holland. Dansk repræsentant: MSD Animal Health A/S, Havneholmen 25, 1561 København V. Terapeutiske indikationer: Til aktiv immunisering af hunde, der i perioder er udsat for øget risiko overfor Bordetella bronchiseptica og hunde-parainfluenzavirus, for at reducere de kliniske symptomer forårsaget af B. bronchiseptica og hunde–parainfluenzavirus og for at reducere spredningen af hunde-parainfluenzavirus. Immuniteten indtræder: Bordetella bronchiseptica: 72 timer efter vaccination. Hunde-parainfluenzavirus: 3 uger efter vaccination. Immunitetens varighed: 1 år. Særlige advarsler: Kun raske hunde bør vaccineres. Særlige forsigtighedsregler for dyret: Vaccinerede dyr kan sprede vaccinestammen Bordetella bronchiseptica i op til 6 uger efter vaccination, og vaccinestammen hunde-parainfluenza kan spredes i få dage efter vaccination. Immunosuppressive lægemidler kan svække udviklingen af aktiv immunitet og kan medføre en stigning i bivirkninger forårsaget af de levende vaccinestammer. Katte, svin og ikke vaccinerede hunde kan reagere på vaccine-stammerne med milde forbigående luftvejssymptomer. Andre dyr som kaniner og små gnavere er ikke undersøgt. Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet: Det tilrådes, at personer med svækket immunforsvar undgår kontakt med vaccinen og vaccinerede hunde i op til 6 uger efter vaccinationen. Vask hænder og utensilier efter brug. Bivirkninger: Fra dagen efter vaccination kan ses let flåd fra øjne og næse, nogle gange ledsaget af lettere besværet vejrtrækning, nysen og/eller hosten. Dette ses især hos meget unge modtagelige hvalpe. Reaktionerne er normalt forbigående, men kan i sjældne tilfælde være vedvarende i op til 4 uger efter vaccination. Dyr, der udviser alvorlige symptomer, kan gives en passende antibiotisk behandling. I meget sjældne tilfælde kan letargi og opkastning ses efter vaccination. I meget sjældne tilfælde kan overfølsomhedsreaktioner forekomme. Disse reaktioner kan udvikle sig til mere alvorlige tilstande (anafylaksi), der kan være livstruende. Hvis sådanne reaktioner opstår, er passende behandling anbefalet. I meget sjældne tilfælde har kliniske tegn på immunmedieret anæmi, immunmedieret trombocytopeni eller immunmedieret polyartritis været rapporteret. Drægtighed og diegivning: Kan anvendes under drægtighed. Interaktion: Må ikke indgives i forbindelse med anden intranasal behandling eller under antibiotisk behandling. Der findes oplysninger om sikkerhed og virkning, som dokumenterer, at denne vaccine kan gives på samme dag men ikke blandet med, de levende vacciner fra Nobivac-serien; mod hundesyge, smitsom hepatitis forårsaget af hunde-adenovirus type 1, infektioner med hunde-parvovirus og luftvejsinfektioner forårsaget af hunde-adenovirus type 2, samt den inaktiverede vaccine i Nobivac-serien mod leptospirose hos hunde forårsaget af L. interrogans serogruppe Canicola serovar Canicola, L. interrogans serogruppe Icterohaemorrhagiae serovar Copenhageni, L. interrogans serogruppe Australis serovar Bratislava og L. kirschneri serogruppe Grippotyphosa serovar Bananal/Lianguang. I meget sjældne tilfælde kan en kortvarig akut overfølsomhedsreaktion forekomme, når dette lægemiddel bruges sammen med andre vacciner. Der foreligger ingen oplysninger om sikkerhed og virkning ved brug af vaccinen samtidig med noget andet veterinært lægemiddel bortset fra præparaterne nævnt oven for. Hvorfor beslutning om at bruge vaccinen før eller efter noget andet veterinært lægemiddel må træffes fra gang til gang. Hvis der indgives antibiotika inden for en uge efter vaccination, skal vaccination gentages efter endt antibiotikabehandling. Dosering og indgivelsesmåde: Lad den medfølgende sterile solvens opnå stuetemperatur (15 – 25°C). Opløs den frysetørrede vaccine i solvensen under aseptiske forhold. Ryst godt efter tilsætningen af solvensen. Fjern kanylen og indgiv 0,4 ml direkte fra spidsen af sprøjten i et næsebor. Vaccinationsprogram: Hundene skal være mindst 3 uger gamle. Når Nobivac BbPi indgives samtidig med (ikke blandet med) en anden vaccine i Nobivac-serien, må hundene ikke være under den anbefalede mindstealder for den anden vaccine i Nobivac-serien. For at opnå beskyttelse mod begge vaccinekomponenter bør hunde, der ikke er vaccineret, gives én dosis mindst tre uger før forventet risikoperiode, f.eks. midlertidigt kennelophold. For at opnå beskyttelse mod Bordetella bronchiseptica bør hunde, der ikke er vaccineret, gives én dosis mindst 72 timer før forventet risikoperiode. Revaccinér en gang årligt. Overdosering: Særligt hos meget unge hvalpe kan der efter en overdosering opstå symptomer på øvre luftvejssymptomer inklusive flåd fra øjne og næse, pharyngitis (svælgkatar), nysen og hosten. Symptomerne kan begynde dagen efter vaccination og er observeret i op til 4 uger efter vaccination. Udlevering: B. Pakninger: Hætteglas af glas 1 x 5 doser.

Produktresumeet er ikke gengivet i sin helhed, men kan gratis bestilles hos MSD Animal Health eller hentes på www.produktresume.dk.

Nobivac DHP Live Vet.

Pulver og solvens til injektionsvæske, suspension til hunde. Indehaver af markedsføringstilladelsen: Intervet International B.V., Boxmeer, Holland. Dansk repræsentant: MSD Animal Health A/S, Havneholmen 25, 1561 København V. Terapeutiske indikationer: Aktiv immunisering af hunde mod hundesyge, hepatitis og parvovirus. Kontraindikationer: Kun raske dyr må vaccineres. Særlige advarsler for hver dyreart: Tilstedeværelsen af højt niveau af maternelt overførte antistoffer (MDAs) kan reducere vaccinens effekt. I de tilfælde, hvor et højt niveau af maternelt overførte antistoffer forventes, bør vaccinationsskemaet planlægges derefter, og yderligere doser af vaccinen kan administreres efter dyrlægens vurdering. Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen: Hvalpen bør ikke udsættes for unødig smitterisiko de første 14 dage efter 1. vaccination. Bivirkninger: Efter vaccination kan der ses en mindre forbigående hævelse på injektionsstedet. I meget sjældne tilfælde kan der kort tid efter vaccination forekomme forbigående feber og/eller en akut overfølsomhedsreaktion (anafylaktisk reaktion) med symptomer, der kan inkludere sløvhed, ødem i hoved, kløe, åndenød, opkast, diarré eller kollaps. Drægtighed og diegivning: Kan anvendes. Interaktion: Der findes oplysninger om sikkerhed og virkning, som viser, at denne vaccine kan blandes med og indgives subkutant sammen med de inaktiverede vacciner fra Nobivac-serien mod leptospirose hos hunde forårsaget af alle eller nogle af følgende serovar: L. interrogans serogruppe Canicola serovar Canicola, L. interrogans serogruppe Icterohaemorrhagiae serovar Copenhageni, L. interrogans serogruppe Australis serovar Bratislava og L. kirschneri serogruppe Grippotyphosa serovar Bananal/Lianguang. Efter administration med Nobivac Lepto Vet. eller Nobivac L4 kan forbigående øget kropstemperatur (≤ 1°C) forekomme i få dage efter vaccination, hvorfor nogle hvalpe kan vise nedsat aktivitet og ædelyst. En hævelse (≤ 4 cm), som kan være fast og øm ved palpation, observeres lejlighedsvist på injektionsstedet. Sådanne reaktioner vil enten være forsvundet eller være tydelig formindskede 14 dage efter vaccination. Overfølsomhedsreaktion (anafylaksi) kan lejlighedsvis forekomme. Efter administration af en overdosis af Nobivac DHP Live Vet. sammen med en overdosis af en Nobivac leptospirose vaccine kan forbigående lokale reaktioner forekomme så som diffuse hævelser fra 1 til 5 cm i diameter. Disse reaktioner vil typisk ikke vedvare i mere end 5 uger, dog vil nogle reaktioner kunne tage noget længere tid om at ophøre. Der findes oplysninger om sikkerhed og virkning, som dokumenterer, at denne vaccine kan gives på samme dag, men ikke blandet med, den levende vaccine til intranasal indgift fra Nobivac-serien mod infektiøs tracheobronchitis forårsaget af Bordetella bronchiseptica og/eller hunde-parainfluenzavirus. Der foreligger ingen oplysninger om sikkerhed og effekt af vaccinen ved samtidig brug med andre lægemidler til dyr end dem, der er nævnt ovenfor. En eventuel beslutning om at anvende vaccinen umiddelbart før eller efter brug af et andet lægemiddel til dyr skal derfor tages med udgangspunkt i det enkelte tilfælde. Dosering og indgivelsesmåde: 1 dosis svarende til 1 ml rekonstitueret vaccine, subkutant. Vaccinationsprogram: Basisvaccination:  Vaccination bør ske ved 12 ugers alderen. Ønskes beskyttelse af yngre hvalpe, kan der vaccineres fra 6-8 ugers alderen; hvalpene skal da revaccineres ved 12 ugers alderen. Revaccination:Hvert tredje år. Ved samtidig anvendelse med Nobivac Lepto Vet. eller med Nobivac L4, skal 1 dosis Nobivac DHP Live Vet. opblandes med 1 dosis (1 ml) Nobivac Lepto Vet. eller Nobivac L4 i stedet for med Nobivac Solvens. Den opblandede vaccine skal opnå stuetemperatur (15 – 25°C) inden subkutan anvendelse. Overdosering: Ingen særlige symptomer ved 10 gange normal dosis. Udlevering: B. Pakninger:  Hætteglas af glas 1 x 5 doser & 1 x 25 doser. Se dagsaktuelle priser på www.medicinpriser.dk

Produktresumeet er ikke gengivet i sin helhed, men kan gratis bestilles hos MSD Animal Health eller hentes på www.produktresume.dk.

Nobivac DHPPi Vet.

Nobivac DHPPi Vet.: Lyofilisat og solvens til injektionsvæske, suspension til hunde. Indehaver af markedsføringstilladelsen: Intervet International B.V., Boxmeer, Holland. Dansk repræsentant: MSD Animal Health A/S, Havneholmen 25, 1561 København V. Terapeutiske indikationer: Til aktiv immunisering af hunde for at begrænse de kliniske symptomer ved infektion med hundesygevirus; for at forhindre kliniske symptomer og virusudskillelse ved infektion med hundens parvovirus; for at begrænse de kliniske symptomer på smitsom hepatitis og virusudskillelse ved infektion med hundens adenovirus type 1 og for at begrænse de kliniske symptomer på luftvejsinfektion og virusudskillelse ved infektion med adenovirus type 2 og hundens parainfluenzavirus. Immuniteten indtræder: For CDV, CAV2 og CPV ca. 1 uge efter vaccination og varer i 3 år. For CPiV ca. 4 uger efter vaccination og varer i 1 år. Særlige forsigtighedsregler for dyret: Kun raske hunde bør vaccineres. Hunde bør ikke udsættes for unødig smitterisiko den første uge efter vaccination. Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet: I tilfælde af selvinjektion ved hændeligt uheld, vaskes det injicerede område øjeblikkeligt med vand. Hvis der udvikles symptomer, skal der søges lægehjælp, og indlægssedlen eller etiketten bør vises til lægen. Bivirkninger: En lille forbigående hævelse på injektionsstedet (≤5 cm), der sommetider kan blive fast og smertefuld, er i meget sjældne tilfælde rapporteret. Sådan en hævelse vil enten være forsvundet eller være tydeligt formindsket 14 dage efter vaccination. Forbigående feber er i meget sjældne tilfælde observeret efter vaccination. En akut overfølsomhedsreaktion med symptomer, der kan inkludere sløvhed, ødem i hoved, kløe, opkast eller diarréforekommer i meget sjældne tilfælde kort tid efter vaccination. Sådan en reaktion kan udvikle sig til en mere alvorlig reaktion (anafylaktisk reaktion), som kan være livstruende med yderligere symptomer som ataksi, åndenød, rystelser eller kollaps. Hvis en sådan tilstand opstår, er passende behandling anbefalet.Drægtighed og diegivning: Kan anvendes under drægtighed. Der foreligger ingen oplysninger om sikkerhed ved anvendelse til diegivende tæver. Interaktion: Der findes oplysninger om sikkerhed og virkning, som viser, at denne vaccine kan blandes med og indgives sammen med de inaktiverede vacciner fra Nobivac-serien mod leptospirose hos hunde forårsaget af alle eller nogle af følgende serovar: L. interrogans serogruppe Canicola serovar Canicola, L. interrogans serogruppe Icterohaemorrhagiae serovar Copenhageni, L. interrogans serogruppe Australis serovar Bratislava og L. kirschneri serogruppe Grippotyphosa serovar Bananal/Lianguang. Produktresumeerne for de relevante Nobivac vacciner bør konsulteres inden administration af det blandede produkt. Når Nobivac DHPPi Vet. blandes med Nobivac vacciner indeholdende leptospirose ved årlig revaccination, er det påvist, at der ingen interferens er med det anamnestiske respons induceret ved injektion med hundeparainfluenzavirus komponenten. Efter administration med en af leptospirose vaccinerne, kan en let forbigående øget kropstemperatur (£ 1°C) forekomme i få dage efter vaccination, hvorfor nogle hvalpe kan vise nedsat aktivitet og ædelyst. En lille forbigående hævelse (£ 4 cm), som sommetider kan være fast og øm ved palpation, ses lejlighedsvis på injektionsstedet. Sådanne hævelser vil enten være forsvundet eller være tydelig formindskede 14 dage efter vaccination. Efter blandet administration med en overdosis af Nobivac DHPPi Vet. og en overdosis af en af leptospirose vaccinerne i Nobivac serien, kan forbigående lokale reaktioner ses på injektionsstedet. Disse kan blive fra 1 til 5 cm i diameter og varer normalt ikke længere end 5 uger, dog kan det for nogle tage lidt længere tid før de forsvinder helt. Når Nobivac DHPPi Vet. anvendes sammen med en af de andre Nobivac vacciner nævnt ovenfor, skal man tage højde for minimumsalderen for vaccination for hver vaccine. Man skal sikre sig at tidspunktet for vaccination af hundene svarer til minimum den alder, der er gældende for basisvaccination af de enkelte vacciner. Der foreligger ingen oplysninger om sikkerhed og effekt af vaccinen ved samtidig brug med andre lægemidler til dyr end produkterne nævnt ovenfor. En eventuel beslutning om at anvende vaccinen umiddelbart før eller efter brug af et andet lægemiddel til dyr skal derfor tages med udgangspunkt i det enkelte tilfælde. Dosering og indgivelsesmåde: Der anvendes 1 ml solvens eller 1 ml (1 dosis) inaktiveret vaccine til opløsning af den frysetørrede Nobivac DHPPi Vet. vaccine. En dosis (1 ml) opløst vaccine gives ved subkutan injektion. Vaccinationsprogram: Basisvaccination: Aktiv immunitet opnås almindeligvis efter en enkelt vaccination til hunde fra 10 ugers alderen eller ældre. Ønskes beskyttelse af yngre hvalpe kan vaccination påbegyndes fra 6 ugers alderen, men da passivt overførte antistoffer kan påvirke vaccineresponset, bør der gives yderligere en vaccination efter 2-4 uger, dvs. fra 10 ugers alderen eller ældre. Revaccination: Hvert år for CPi og hvert tredje år for CPV, CDV og CAV2. Overdosering: Ingen særlige symptomer er observeret efter indgift af 10 gange normal dosis. Udlevering: B. Pakninger: Plastikæske med 5 x 1 dosis vaccine i hætteglas og 5 x 1 ml solvens i hætteglas; Plastikæske med 25 x 1 dosis vaccine i hætteglas og 25 x 1 ml solvens i hætteglas.

Produktresumeet er ikke gengivet i sin helhed, men kan gratis bestilles hos MSD Animal Health eller hentes på www.produktresume.dk.

Nobivac DHPPi+L Vet.

Pulver og solvens til injektionsvæske, suspension, til hunde. Indehaver af markedsføringstilladelsen: Intervet International B.V., Boxmeer, Holland. Dansk repræsentant: MSD Animal Health A/S, Havneholmen 25, 1561 København V. Terapeutiske indikationer: Aktiv immunisering af hunde mod hundesyge, hepatitis og parvovirus, parainfluenza og leptospirose. Immuniteten indtræder: For CDV, CAV2 og CPV ca. 1 uge efter vaccination og varer i 3 år. For CPi ca. 4 uger efter vaccination og varer et år. For Leptospira interrogans ca. 4 uger efter vaccination og varer i 1 år mod serovar canicola og 6 måneder mod serovar icterohaemorrhagiae. Kontraindikationer: Kun raske dyr må vaccineres. Særlige forsigtighedsregler for dyret: Hunden bør ikke udsættes for unødig smitterisiko den første uge efter vaccinationen. Bivirkninger: Efter vaccination kan der ses en mindre forbigående hævelse på injektionsstedet. I meget sjældne tilfælde kan der kort tid efter vaccination forekomme forbigående feber og/eller en akut overfølsomhedsreaktion (anafylaktisk reaktion) med symptomer, der kan inkludere sløvhed, ødem i hoved, kløe, åndenød, opkast, diarré, savlen, kollaps og ataksi. Drægtighed og diegivning: Kan anvendes. Interaktion: Der foreligger ingen information om anvendelse sammen med andre vacciner end firmaets egne. Det anbefales derfor, at der ikke anvendes andre vacciner 14 dage før eller efter vaccination med Nobivac DHPPiL Vet. Dosering og indgivelsesmåde: 1 dosis svarende til 1 ml rekonstitueret vaccine, subkutant. 1 hætteglas Nobivac DHPPi Vet. (1 dosis) opløses med 1 hætteglas Nobivac L (1 ml). Vaccinationsprogram: Basisvaccination: Vaccination fra 8 ugers alderen. Gentages efter 4 uger. Revaccination: Hvert år for CPiV og Leptospira og hvert tredje år for CPV, CDV og            CAV2. Overdosering: Ingen særlige symptomer ved 10 gange normal dosis. Udlevering: B. Pakninger: Hætteglas 1 x 5 doser. Se dagsaktuelle priser på www.medicinpriser.dk

Produktresumeet er ikke gengivet i sin helhed, men kan gratis bestilles hos MSD Animal Health eller hentes på www.produktresume.dk.

Nobivac DP PLUS

Nobivac DP PLUS: lyofilisat og solvens til injektionsvæske, suspension, til hunde (hvalpe). Indehaver af markedsføringstilladelsen: Intervet International B.V., Boxmeer, Holland. Dansk repræsentant: MSD Animal Health A/S, Havneholmen 25, 1561 København V. Terapeutiske indikationer: Aktiv immunisering af hundehvalpe fra 4 ugers alderen for at begrænse de kliniske symptomer på og dødelighed af hundesygevirusinfektion og hundens parvovirusinfektion, og for at begrænse virusudskillelse ved infektion med hundesygevirus og hundens parvovirus. Indtræden af immunitet:               For hundesygevirus: 7 dage. For hundens parvovirus: 3 dage. Varighed af immunitet: 8 uger. Kontraindikationer: Ingen. Særlige advarsler for hver dyreart: Kun raske dyr må vaccineres. Moderat til højt niveau af maternelt overførte antistoffer rettet mod hundesygevirus kan nedsætte virkningen af produktet mod hundesyge. Det anbefales, at hver hvalp vaccineres med dette produkt ved 6 ugers alderen. I tilfælde af høj risiko for hundesygevirusinfektion og/eller hundens parvovirusinfektion er det tilrådet, at hvalpe vaccineres tidligere, dog ikke tidligere end 4 ugers alderen. Standardvaccinationer med kernevacciner mod hundesygevirus, hundens parvovirus, smitsom leverbetændelse hos hunde og luftvejsinfektioner med adenovirus type 2 skal gives som beskrevet i indlægssedlerne for disse produkter. Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen: Hos nogle hvalpe kan hundens parvovirusstamme findes i afføringen i op til 8 dage efter vaccination. Sommetider kan denne virus sprede sig til andre hunde eller katte, men uden kliniske tegn på sygdom. Virus kan udskilles op til 5 dage fra katte, og virus kan spredes til andre katte, dog uden at forårsage kliniske symptomer på sygdom. Hundesygevirusinfektion spredes ikke via vaccinerede hvalpe. Særlige forsigtighedsregler for personer, som indgiver lægemidlet til dyr: Hvis du ved et uheld injiceres med dette veterinærlægemiddel, skal du søge omgående lægehjælp og tag indlægssedlen med dig. Bivirkninger: I den første uge efter vaccination er det meget almindeligt at se en mindre, ikke-smertende hævelse (højst 1 cm i diameter) på injektionsstedet. Hævelsen vil falde fuldstændig inden for få dage. I sjældne tilfælde ses nedsat aktivitet inden for 4 timer efter vaccination. Interaktion: Der findes oplysninger om sikkerhed som dokumenterer, at denne vaccine kan gives samtidig, men ikke blandet med vaccine fra indeholdende Bordetella bronchiseptica og hundens parainfluenzavirus til nasal administration. Effekten efter samtidig brug er ikke undersøgt. Selv om sikkerheden ved samtidig brug er undersøgt, skal dyrlægen derfor tage dette med i overvejelserne, når det besluttes, om produkterne skal gives på samme tid. Der foreligger ingen oplysninger om sikkerhed og effekt af vaccinen ved samtidig brug med andre lægemidler til dyr end dem, der er nævnt ovenfor. En eventuel beslutning om at anvende vaccinen umiddelbart før eller efter brug af et andet lægemiddel til dyr skal derfor tages med udgangspunkt i det enkelte tilfælde. Dosering og indgivelsesmåde: 1 dosis (1 ml) gives til hvalpe fra 4 ugers alderen, subkutant. Overdosering: Ingen bivirkninger ud over de ovenfor nævnte ved 10 gange normal dosis. Udlevering: B. Pakninger: Plastikæske med 5 x 1 dosis vaccine i hætteglas og 5 hætteglas indeholdende 1 ml solvens. Se dagsaktuelle priser på www.medicinpriser.dk

Produktresumeet er ikke gengivet i sin helhed, men kan gratis bestilles hos MSD Animal Health eller hentes på www.ema.europa.eu.

Nobivac Ducat

Nobivac Ducat: Lyofilisat og solvens til injektionsvæske, suspension, til katte. Indehaver af markedsføringstilladelsen: Intervet International B.V., Boxmeer, Holland. Dansk repræsentant: MSD Animal Health A/S, København. Terapeutiske indikationer: Aktiv immunisering af katte mod felint viralt rhinotracheitisvirus (felint herpesvirus type I) og felint calicivirus infektioner. Vaccinationen reducerer de kliniske symptomer, som forårsages af disse virusinfektioner. Immunitetens indtræden: 4 uger efter vaccination. Immunitetens varighed: 1 år. Særlige advarsler: Det er påvist, at vaccination ved 6 ugers alderen er sikker. Særlige forsigtighedsregler for dyret: Vacciner kun raske dyr. Undgå omhyggeligt, at der dannes aerosol ved vaccinationen af katten, da eksponering via næse og mund kan give kliniske symptomer i luftvejene samt sløvhed og utilpashed. Af samme grund bør katten forhindres i at slikke sig på injektionsstedet. Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet: I tilfælde af selvinjektion ved hændeligt uheld skal der søges øjeblikkelig lægehjælp, og indlægssedlen eller etiketten bør vises til lægen. Bivirkninger: En forbigående, somme tider smertefuld, mindre hævelse (5 mm eller derunder) kan forekomme på injektionsstedet i et døgn. Forbigående mindre stigning i rektaltemperaturen kan forekomme, mens sløvhed lejlighedsvis ses i en dags tid efter vaccinationen. I sjældne tilfælde kan vaccinen udløse overfølsomhedsreaktioner (kløe, dyspnø, opkastning, diarré og kollaps). Drægtighed eller diegivning: Må ikke anvendes under drægtighed og diegivning da vaccinen ikke er afprøvet på drægtige og diegivende katte. Interaktion: Der foreligger ingen oplysninger om sikkerhed og virkning ved samtidig brug af denne og andre vacciner, bortset fra Intervets rabiesvaccine, der indeholder rabiesantigen, stamme Pasteur RIV (i lande hvor denne vaccine og den samtidige anvendelse heraf er godkendt).  En eventuel beslutning om at anvende Nobivac Ducat umiddelbart før eller efter brug af et andet lægemiddel til dyr skal derfor tages med udgangspunkt i det enkelte tilfælde. Dosering og indgivelsesmåde: Lad solvensen opnå stuetemperatur. 1 ml solvens anvendes aseptisk til rekonstituering af den lyofiliserede vaccine. Der bør gives 1 ml rekonstitueret vaccine ved subkutan injektion. Basisvaccination: Til katte fra 8 ugers alderen bør der gives to vaccinationer med et interval på 3-4 uger. Revaccination: Én gang årligt. Ved basisvaccinationens anden vaccination (ved 12 ugers alderen) kan Intervets rabiesvaccine indeholdende rabiesantigen, stamme Pasteur RIV anvendes til at opløse lyofilisatet (i lande hvor denne vaccine og den samtidige anvendelse heraf er godkendt). Overdosering: Forbigående hævelse (5 mm eller mindre) på injektionsstedet kan forekomme i 4-10 dage. Forbigående temperaturstigning (< 40,8°C) kan forekomme, mens sløvhed lejlighedsvis ses i en dags tid efter vaccinationen. Udlevering: B. Pakninger og priser: Æske med 25 doser vaccine og solvens. Se dagsaktuelle priser på www.medicinpriser.dk.

Produktresumeet er ikke gengivet i sin helhed, men kan gratis bestilles hos MSD Animal Health eller hentes på www.produktresume.dk.

Nobivac L4

Nobivac L4: Injektionsvæske, suspension til hunde. Indehaver af markedsføringstilladelsen: Intervet International B.V., Boxmeer, Holland. Dansk repræsentant: MSD Animal Health  A/S, Havneholmen 25, 1561 København V. Terapeutiske indikationer: Til aktiv immunisering af hunde mod: L. interrogans serogruppe Canicola serovar Canicola for at begrænse infektion og udskillelse i urin; L. interrogans serogruppe Icterohaemorrhagiae serovar Copenhageni for at begrænse infektion og udskillelse i urin; L. interrogans serogruppe Australis serovar Bratislava for at begrænse infektion; L. kirschneri serogruppe Grippotyphosa serovar Bananal/Lianguang for at begrænse infektion og udskillelse i urin. Indtræden af immunitet: 3 uger. Varighed af immunitet: 1 år. Særlige forsigtighedsregler: Kun raske dyr må vaccineres. Særlige forsigtighedsregler for personer, som indgiver lægemidlet til dyr: Undgå uheld med selvinjektion eller kontakt med øjnene. I tilfælde af øjenirritation skal der straks søges lægehjælp, og indlægsseddel eller etiket bør vises lægen. Bivirkninger: Let forbigående øget kropstemperatur (£ 1°C) er observeret som meget almindeligt i kliniske studier i få dage efter vaccination, hvorfor nogle hvalpe kan vise nedsat aktivitet og ædelyst. En lille forbigående hævelse på injektionsstedet (£ 4 cm), som sommetider kan være fast og øm ved palpation, er observeret som meget almindeligt i kliniske studier. Sådanne hævelser vil enten være forsvundet eller være tydelig formindskede 14 dage efter vaccination. I meget sjældne tilfælde er rapporteret kliniske tegn på immun-medieret hæmolytisk anæmi, immun-medieret thrombocytopeni eller immun-medieret polyarthritis. I meget sjældne tilfælde kan en forbigående akut overfølsomhedsreaktion forekomme. Sådanne overfølsomhedsreaktioner kan udvikles til en mere alvorlig tilstand (anafylaksi), som kan være livstruende. Hvis sådanne reaktioner opstår, anbefales passende behandling. Drægtighed og laktation: Kan anvendes under drægtighed. Interaktion: Der foreligger oplysninger om sikkerhed og virkning, som viser, at vaccinen kan blandes og anvendes med Nobivac-vacciner indeholdende hundesygevirus, hundens type-2 adenovirus, hundeparvovirus og/eller hundeparainfluenzavirus komponenter til subkutan anvendelse. Læs produktresumeet til de relevante Nobivac-vacciner inden anvendelse af blandet produkt. Når Nobivac L4 blandes med disse Nobivac-vacciner er oplysningerne om sikkerhed og effekt ikke forskellig fra dem beskrevet ved at anvende Nobivac L4 alene. Når Nobivac L4 blandes med Nobivac-vacciner som indeholder hundeparainfluenzavirus ved årlig revaccination, er det påvist, at der ingen interferens er med det anamnestiske respons induceret ved injektion med hundeparainfluenzavirus komponenten. Der foreligger oplysninger om sikkerhed og virkning, som viser, at vaccinen kan gives samme dag som, men ikke blandet med Nobivac-vacciner indeholdende Bordetella bronchiseptica og/eller parainfluenzavirus komponenter til intranasal administration. Der foreligger oplysninger om sikkerhed, som viser, at vaccinen kan gives samme dag som, men ikke blandet med den inaktiverede vaccine i Nobivac-serien mod Bordetella bronchiseptica.

Når denne vaccine gives på samme tid som den inaktiverede vaccine i Nobivac-serien mod Bordetella bronchiseptica, er viste antistofresponsdata og andre immunologiske data for denne vaccine de samme som når den gives alene.Der foreligger ingen oplysninger om sikkerhed og effekt af vaccinen ved samtidig brug med andre lægemidler til dyr end dem, der er nævnt ovenfor. En eventuel beslutning om at anvende vaccinen umiddelbart før eller efter brug af et andet lægemiddel til dyr skal derfor tages med udgangspunkt i det enkelte tilfælde. Dosering og indgivelsesvej: Til subkutan anvendelse. Det skal sikres at vaccinen har stuetemperatur (15°C – 25°C) før brug. Til hunde på 6 uger eller ældre gives to vaccinationer af en dosis (1 ml) med et interval af 4 uger. Vaccinationsprogram: Basisvaccination: Den første vaccination kan gives fra 6-9 ugers alderen og den anden fra 10-13 ugers alderen. Revaccination: Hunde bør revaccineres årligt med en dosis (1 ml). I tilfælde af højt niveau af maternelt deriverede antistoffer, anbefales første vaccination ved 9-ugers alderen. Ved samtidig anvendelse af 1 dosis Nobivac-vaccine indeholdende hundesygevirus, hundens type-2 adenovirus, hundeparvovirus, og/eller hundeparainfluenzavirus komponenter, skal den rekonstitueres med 1 dosis (1 ml) Nobivac L4. De opblandede vacciner skal opnå rumtemperatur (15°C – 25°C) inden de administreres ved subkutan injektion. Overdosering: Der blev ikke set andre bivirkninger end de allerede nævnte efter administration af dobbelt dosis vaccine. Imidlertid kan reaktionerne være værre og/eller vare længere. Eksempelvis kan lokal hævelse på injektionsstedet blive op til 5 cm i diameter og være mere end 5 uger om at forsvinde helt. Udlevering: B. Pakninger: Hætteglas pakket i plastikæske med 10 x 1 ml eller 50 x 1 ml.

Produktresumeet er ikke gengivet i sin helhed, men kan gratis bestilles hos MSD Animal Health eller hentes på www.ema.europa.eu.

Nobivac Myxo-RHD PLUS

Nobivac Myxo-RHD PLUS: Lyofilisat og solvens til injektionsvæske, suspension til kaniner. Indehaver af markedsføringstilladelsen: Intervet International B.V., Boxmeer, Holland. Dansk repræsentant: MSD Animal Health A/S, København. Terapeutiske indikationer: Til aktiv immunisering af kaniner fra 5 ugers alderen for at nedsætte dødelighed og kliniske symptomer ved myxomatose og rabbit haemorrhagic disease (RHD) forårsaget af klassisk RHD-virus (RDHV1) og RHD-virus type 2 (RHDV2). Indtræden af immunitet: 3 uger. Varighed af immunitet: 1 år. Særlige forsigtighedsregler: Kun raske dyr må vaccineres. Høje niveauer af maternelle antistoffer mod myxomatosevirus og/eller RHD-virus kan potentielt reducere virkningen af produktet. For at sikre fuld varighed af immuniteten anbefales det, i dette tilfælde, at vaccinere fra 7 ugers alderen. Kaniner, der tidligere er vaccinerede med anden vaccine mod myxomatose eller har gennemgået naturlig smitte, udvikler ikke nødvendigvis et acceptabelt immunrespons mod rabbit haemorrhagic disease efter vaccination. Bivirkninger: En forbigående stigning i legemstemperaturen på 1-2° C kan almindeligvis opstå. En lille ikke smertefuld hævelse på injektionsstedet (maximum 2 cm i diameter) ses hyppigt i de første to uger efter vaccinationen. 3 uger efter vaccination vil hævelsen være helt forsvundet. Hos kæledyrskaniner kan der i meget sjældne tilfælde opstå lokale reaktioner på injektionsstedet som nekrose, sårskorpe, skorpedannelse eller hårtab. I meget sjældne tilfælde kan der efter vaccination opstå alvorlige overfølsomhedsreaktioner, som kan være dødelige. I meget sjældne tilfælde kan lette kliniske symptomer på myxomatose ses i op til 3 uger efter vaccination. Nylig eller latent infektion med vild myxomavirus synes i en vis udstrækning at spille en rolle i dette. Drægtighed og laktation: Kan anvendes under drægtighed. Fertilitet: Der er ikke udført sikkerhedsstudier vedrørende reproduktion hos hankaniner. Det anbefales derfor ikke at vaccinere hankaniner til avl. Interaktion: Der foreligger ingen oplysninger om sikkerhed og virkning ved brug af vaccinen sammen med andre lægemidler til dyr. En eventuel beslutning om at anvende vaccinen umiddelbart før eller efter brug af et andet lægemiddel til dyr skal derfor tages med udgangspunkt i det enkelte tilfælde. Dosering og indgivelsesvej: Subkutan anvendelse. Basisvaccination: Administrer 1 dosis vaccine til kaniner fra 5 ugers alderen og opefter. Revaccination: Revacciner årligt. Kontroller at lyofilisatet er helt rekonstitueret før brug. Rekonstitueret produkt: falmet pink eller pinkfarvet suspension. Enkeltdosis hætteglas: Rekonstituer et enkeltdosis hætteglas indeholdende lyofilisat med 0,5 ml af den tilhørende solvens. Administrer hele hætteglassets indhold. Flerdosis hætteglas (50 doser): Rekonstituer et flerdosis hætteglas indeholdende lyofilisat med 10 ml af den tilhørende solvens. Administrer 0,2 ml pr. dyr. Overdosering: Foruden de bivirkninger, der ses efter en enkelt vaccination, kan der inden for de første tre dage efter administration af 10-fold overdosis ses en let hævelse af de lokale lymfeknuder. Udlevering: B. Pakninger og priser Plastikæske med 5 x 1 dosis vaccine i hætteglas og 5 x 0,5 ml solvens i hætteglas. Produktresumeet er ikke gengivet i sin helhed, men kan gratis bestilles hos MSD Animal Health eller hentes på www.ema.europa.eu.

Nobivac Pi Vet.

Nobivac Pi Vet.: Lyofilisat og solvens til injektionsvæske, suspension, til hunde.Indehaver af markedsføringstilladelsen: Intervet International B.V., Boxmeer, Holland. Dansk repræsentant: MSD Animal Health A/S, Havneholmen 25, 1561 København V. Terapeutiske indikationer: Aktiv immunisering af hunde fra 8 ugers alderen for reduktion af kliniske symptomer på infektion med hundens parainfluenzavirus og begrænset spredning af virus. Immunitetens indtræden: 4 uger efter vaccination. Immunitetens varighed: Ikke påvist, men anamnestisk respons er set hos hunde, der er revaccineret ét år efter basisvaccinationen. Særlige advarsler: Beskyttende antistof titer opnås ikke hos alle vaccinerede hunde. Da passivt overførte maternelle antistoffer kan forstyrre vaccinations-responset hos meget unge dyr, anbefales det, at sidste dosis gives ved 10-ugers alderen eller senere. Særlige forsigtighedsregler for dyret: Kun raske dyr bør vaccineres. Administreres med sterilt udstyr. Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet: Ved  uheld med selvinjektion søg straks læge, og forevis indlægsseddel eller etiket. Bivirkninger: I meget sjældne tilfælde kan nogle hunde vise tegn på ubehag i forbindelse med injektionen. I meget sjældne tilfælde kan diffus hævelse på op til 5 mm i diameter forekomme på injektionsstedet. Hævelsen kan være hård og smertefuld og vare op til 3 dage efter injektionen. I meget sjældne tilfælde kan over-følsomhedsreaktioner opstå. I tilfælde af en anafylaktisk reaktion skal der straks iværksættes pas-sende behandling med fx adrenalin. Drægtighed og diegivning: Nobivac Pi Vet. er sikker at anvende til drægtige hunde, der er vaccineret inden drægtigheden med en Pi vaccine i Nobivac- serien. Interaktion: Oplysninger om sikkerhed og virkning viser, at denne vaccine kan blandes med og indgives sammen med inaktiverede vacciner fra Nobivac-serien mod leptospirose hos hunde forårsaget af følgende serovarer: L. interrogans serogruppe Canicola serovar Canicola, L. inter-rogans serogruppe Icterohaemorrhagiae serovar Copenhageni, L. interrogans serogruppe Australis serovar Bratislava og L. kirschneri serogruppe Grippotyphosa serovar Bananal/Lianguang.  Produktresumeerne for relevante Nobivac vacciner bør konsulteres inden administration. Der er ikke interferens med det anamnestiske respons induceret ved injektion med hundeparainfluenza-virus komponenten, når Nobivac Pi blandes med Nobivac vacciner indeholdende leptospirose ved årlig revaccination. Efter administration med en af leptospirosevaccinerne, kan forbigående øget kropstemperatur (£ 1°C) forekomme i få dage efter vaccination, hvorfor nogle hvalpe kan vise nedsat aktivitet og ædelyst. Forbigående hævelse (£ 4 cm) ses lejlighedsvis på injektionsstedet, og vil enten være forsvundet eller tydelig formindsket 14 dage efter vaccination. Efter blandet administration med en overdosis af Nobivac Pi Vet. og en overdosis af en af leptospirosevaccinerne i Nobivac serien, kan forbigående lokale reaktioner ses på injektionsstedet. De kan være 1 til 5 cm i diameter og varer normalt ikke længere end 5 uger, dog kan det for nogle tage lidt længere tid, før de forsvinder helt. Der findes oplysninger om sikkerhed og virkning som viser, at denne vaccine kan blandes med og indgives sammen med inaktiverede vacciner fra Nobivac-serien mod rabies eller kombinerede vacciner mod rabies og leptospirosis. Efter administration af rabiesvaccinerne, kan forekomme forbigående lokale reaktioner, som en hævelse fra 1 til 4 cm i diameter i op til 3 uger efter vaccination. Hævelsen kan være smertefuld i op til 3 dage efter vaccination. Når Nobivac Pi Vet. anvendes sammen med en af de andre Nobivac vacciner nævnt ovenfor, skal man tage højde for minimumsalderen for hver vaccine. Tidspunkt for vaccination af hundene skal svare til mini-mum den alder, der er gældende for basisvaccination af de enkelte vacciner. Der foreligger ingen information om samtidig brug af andre veterinære lægemidler bortset fra produkterne nævnt oven-for. Beslutning om at anvende vaccinen umiddelbart før eller efter brug af et andet lægemiddel til dyr skal foretages med udgangspunkt i det enkelte tilfælde. Dosering og indgivelsesmåde: Der an-vendes 1 ml solvens eller 1 ml (1 dosis) inaktiveret vaccine til opløsning af frysetørret Nobivac Pi Vet. vaccine. En dosis (1 ml) opløst vaccine gives ved subkutan injektion. Vaccinationsprogram: Basisvaccination: Før 12 ugers alderen: To vaccinationer hver med én dosis: Den første vaccination gives fra 8 ugers alderen, og den anden gives 2-4 uger senere. Efter 12 ugers alderen: Én vaccinati-on med en dosis pr. dyr. Revaccination: Én enkelt dosis årligt. Overdosering: Som ved en enkelt dosis. Hos nogle hunde kan hævelsen være særlig smertefuld eller længerevarende. Udlevering: B. Pakninger og priser: Hætteglas af glas 1 x 5 doser. Se www.medicinpriser.dk for dagsaktuelle priser.

Produktresumeet er ikke gengivet i sin helhed, men kan gratis bestilles hos MSD Animal Health eller hentes på www.produktresume.dk.

Nobivac Rabies Vet.

Injektionsvæske, suspension, til hunde og katte.Indehaver af markedsføringstilladelsen: Intervet International B.V., Boxmeer, Holland. Dansk repræsentant: MSD Animal Health A/S, Havneholmen 25, 1561 København V. Terapeutiske indikationer: Aktiv immunisering af raske hunde og katte mod rabies. Kontraindikationer: Kun raske dyr bør vaccineres. Særlige advarsler for hver dyreart: Selvom hunde efter gennemført basisvaccination med én vaccination er beskyttende mod rabies, har det vist sig, at ikke alle udvikler en antistoftiter på ³ 0,5 IE, hvilket er krævet for indrejse med hund i en række lande. En basisvaccination bestående af to vaccinationer med 3-4 ugers interval givet fra 12-ugers alderen vil mindske denne risiko. Bivirkninger: Efter subkutan administration kan der opstå en tydelig, men forbigående lille knude på injektionsstedet. I sjældne tilfælde kan forbigående feber og utilpashed og/eller en akut overfølsomhedsreaktion (anafylaktisk reaktion) med symptomer, der kan inkludere sløvhed, ødem i hoved, kløe, åndenød, opkast, diarré eller kollaps. Drægtighed og diegivning: Kan anvendes under drægtighed. Anvendelse til drægtige katte og sikkerhed ved brug under diegivning er ikke undersøgt. Interaktion: Nobivac Rabies Vet. kan anvendes som solvens til Nobivac DHPPi Vet., Nobivac DHP Live Vet., Nobivac Pi Vet. og Nobivac Ducat samt samtidig med Nobivac Lepto Vet. Der foreligger ingen oplysninger om sikkerhed og effekt af vaccinen ved samtidig brug med andre lægemidler til dyr end dem, der er nævnt ovenfor. En eventuel beslutning om at anvende vaccinen umiddelbart før eller efter brug af et andet lægemiddel til dyr skal derfor tages med udgangspunkt i det enkelte tilfælde. Dosering og indgivelsesmåde: Én dosis (1 ml) vaccine, subkutant eller intramuskulært. Vaccinationsprogram: Basisvaccination: Én vaccination fra 12-ugers alderen. Revaccination: Hvert tredje år. Overdosering: Ingen særlige symptomer ved administration af dobbelt dosis. Udlevering: B. Pakninger: Hætteglas af glas 1 x 10 doser. Se dagsaktuelle priser på www.medicinpriser.dk  

Produktresumeet er ikke gengivet i sin helhed, men kan gratis bestilles hos MSD Animal Health eller hentes på www.produktresume.dk.

Nobivac Respira Bb Vet.

Injektionsvæske, suspension til hunde / Injektionsvæske, suspension i fyldt injektionssprøjte til hunde. Indehaver af markedsføringstilladelsen: Intervet International B.V., Boxmeer, Holland. Dansk repræsentant: MSD Animal Health A/S, Havneholmen 25, 1561 København V. Terapeutiske indikationer: Til aktiv immunisering af hunde mod Bordetella bronchiseptica for at reducere kliniske symptomer på infektion i de øvre luftveje og bakteriel udskillelse efter infektion. Indtræden af immunitet: 2 uger. Varighed af immuniteten: 7 måneder efter basisvaccination.1 år efter revaccination. Særlige advarsler: Kun raske dyr må vaccineres. Bivirkninger: Meget almindelig: Hævelse på injektionsstedet (£ 2 cm, af og til fast, kan vare i op til 25 dage efter vaccination). Almindelig: Hævelse på injektionsstedet (£ 3,5 cm, kan vare i op til 25 dage efter vaccination og kan være smertefuld). Hævelsen kan i sjældne tilfælde vare ved i op til 35 dage efter vaccination. (ikke almindeligt). Meget sjælden: Overfølsomhedsreaktion. I tilfælde af overfølsomhedsreaktioner, bør en passende behandling straks iværksættes. Sådanne reaktioner kan udvikle sig til en mere alvorlig tilstand, som kan være livstruende. Drægtighed og diegivning: Kan anvendes under drægtighed. Sikkerheden af denne vaccine er ikke undersøgt de første 20 dage af drægtighedsperioden. Interaktion: Der foreligger oplysninger om sikkerhed og virkning, der viser, at vaccinen kan administreres samtidig med, men ikke blandet med de levende vacciner i Nobivac-serien mod hundesygevirus, hepatitis forårsaget af hundens adenovirus type 1, hundens parvovirus og luftvejsinfektion forårsaget af hundens parvovirus type 2, der hvor disse er godkendt. Der foreligger oplysninger om sikkerhed, der viser, at vaccinen kan administreres samtidig med, men ikke blandet med vaccinerne i Nobivac-serien nævnt ovenfor, sammen med levende Nobivac parainfluenzavirusvaccine og de inaktiverede vacciner i Nobivac-serien mod Leptospirose forårsaget af L. interrogans serogruppe Canicola serovar Canicola, L. interrogans serogruppe Icterohaemorrhagiae serovar Copenhageni, L. interrogans serogruppe Australis serovar Bratislava samt L. kirschneri serogruppe Grippotyphosa serovar Bananal/Lianguang. Data for hundens parvovirus-vaccineantistoffer, for de inaktiverede leptospirose-vaccineantistofrespons og for andre immunitetsdata understøtter derudover administration af vaccinen på samme tid, men ikke blandet med, den nævnte Nobivac-serie af vacciner. Når denne vaccine gives samtidig med de relevante Nobivac-vacciner, er den påviste sikkerhed og virkning af vaccinen den samme, som når denne vaccine gives alene. Produktinformationen for de relevante Nobivac-vacciner, der gives samtidig med denne vaccine, skal konsulteres før administration. Der foreligger ingen oplysninger om sikkerhed og virkning af vaccinen ved samtidig brug med andre veterinærlægemidler end dem, der er nævnt ovenfor. En eventuel beslutning om at anvende vaccinen umiddelbart før eller efter brug af et andet veterinærlægemiddel skal derfor tages med udgangspunkt i det enkelte tilfælde.

Dosering og indgivelsesmåde: Vaccinen skal have opnået stuetemperatur (15 °C-25 °C), før den anvendes. Omrystes grundigt før hver dosis indgives. Undgå kontaminering ved at anvende en ren kanyle til hver dosis, der indgives. Til subkutan anvendelse, 1 ml dosis pr. vaccination. Vaccinationsprogram: Hunde kan vaccineres fra 6 uger og derefter. Basisvaccination: To vaccinationer med 4 ugers mellemrum. Revaccination: En vaccination givet 7 måneder efter første vaccination dækker endnu et år mod Bordetella bronchiseptica. Derefter bør en årlig vaccination gives. I tilfælde af at re-vaccination efter 7 måneder ikke foretages, er en enkelt vaccination efter 12 måneder nok til at dække endnu et år mod Bordetella bronchiseptica.

Denne vaccine kan også anvendes til revaccination i et vaccinationsprogram, hvor Nobivac BbPi er anvendt som basisvaccination. En enkelt vaccination, der gives et år efter basisvaccination med Nobivac BbPi, er tilstrækkelig til at forlænge immuniteten mod Bordetella bronchiseptica i endnu et år. Revaccination efter basisvaccination med Nobivac BbPi: En vaccination årligt. Udlevering: B. Pakninger: Hætteglas af glas 1 x 10 doser, 5 fyldte enkeltdosissprøjter (5×1 ml) og kanyler. Dagsaktuelle priser kan ses på www.medicinpriser.dk

Produktresumeet er ikke gengivet i sin helhed, men kan gratis bestilles hos MSD Animal Health eller hentes på www.produktresume.dk.

Nobivac Tricat Trio

Nobivac Tricat Trio: Lyofilisat og solvens til injektionsvæske, suspension, til katte. Indehaver af markedsføringstilladelsen: Intervet International B.V., Boxmeer, Holland. Dansk repræsentant: MSD Animal Health A/S, København. Terapeutiske indikationer: Aktiv immunisering af katte: for at reducere de kliniske symptomer forårsaget af infektion med felint calicivirus (FCV) og felint herpes virus type 1 (FHV); for at forhindre de kliniske symptomer, leucopeni og virusudskillelse forårsaget af infektion med felint panleucopenia virus (FPLV). Immuniteten indtræder for FCV og FHV: 4 uger; for FPLV: 3 uger. Varigheden af immuniteten for FCV og FHV: 1 år; for FPLV: 3 år. Særlige advarsler: Maternelle antistoffer, der vedvarer op til 9-12 ugers alderen, kan have negativ indflydelse på vaccinens effekt. Ved tilstedeværelsen af maternelle antistoffer vil vaccination muligvis ikke fuldstændig forhindre de kliniske tegn, leucopeni og virusudskillelse efter en FPLV infektion. I de tilfælde, hvor et højt niveau af maternel overførte antistoffer forventes, bør vaccinationsskemaet planlægges derefter. Særlige forsigtighedsregler for dyret: Vaccinér kun raske dyr. Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet: I tilfælde af selvinjektion ved hændeligt uheld skal der straks søges lægehjælp, og indlægssedlen eller etiketten bør vises til lægen. Bivirkninger: En let smertefuld hævelse kan lejlighedsvis ses på injektionsstedet i 1-2 dage. En forbigående mindre stigning i legemstemperaturen (op til 40 °C) kan forekomme i 1-2 dage. I nogle tilfælde observeres nysen, hosten, næseflod og let sløvhed eller nedsat appetit i op til 2 dage efter vaccination.  I meget sjældne tilfælde kan vaccinen forårsage overfølsomhedsreaktioner (kløe, åndenød, opkast, diarré og kollaps). Drægtighed eller diegivning: Må ikke anvendes under drægtighed eller diegivning, da præparatet ikke er blevet testet i drægtige eller diegivende hunkatte. Levende FPL virus kan forårsage reproduktive problemer hos drægtige hunkatte og misdannelser hos afkommet. Interaktion: Der foreligger ingen oplysninger om sikkerhed og virkning ved brug af vaccinen sammen med andre lægemidler til dyr. En eventuel beslutning om at anvende vaccinen umiddelbart før eller efter brug af et andet lægemiddel til dyr skal derfor tages med udgangspunkt i det enkelte tilfælde. Dosering og indgivelsesmåde: Brug 1 ml solvens til opløsning af lyofilisatet (= 1 enkelt dosis). Lad vaccinen opnå stuetemperatur og indgiv 1 ml vaccine pr. dyr ved subkutan injektion. Anvend sterilt injektionsudstyr, som er fri for rester af desinfektionsmidler. Basis vaccination: To vaccinationer med en enkelt dosis (1 ml) med 3-4 ugers mellemrum. Første vaccination kan gives fra 8-9 ugers alderen og den anden vaccination fra 12 ugers alderen. Revaccination: En enkelt dosis (1 ml) efter følgende program: Revaccination mod felint calcivirus og felint herpesvirus type 1 skal gives hvert år (med vacciner indeholdende F9 og G2620 stammerne, som i Nobivac Tricat Trio, hvis det er muligt). Revaccination mod felint panleucopenia virus kan gives hvert tredje år (med stammer MW-1 som i Nobivac Tricat Trio, hvis det er muligt). Overdosering: Ved tidobbelt overdosering kan en let smertefuld hævelse ses ved injektionsstedet i 4-10 dage. En mindre forbigående stigning i legemstemperaturen (op til 40,8 °C) kan forekomme i 1-2 dage. I nogle tilfælde ses alment ubehag, hosten, nysen, forbigående sløvhed og nedsat appetit i få dage efter vaccination. Udlevering: B. Pakninger og priser: Æske med 25 doser vaccine og solvens. Se dagsaktuelle priser på www.medicinpriser.dk.

Produktresumeet er ikke gengivet i sin helhed, men kan gratis bestilles hos MSD Animal Health eller hentes på www.produktresume.dk.

DK-NOV-230400001